การตรวจ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร
ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร


 

การตรวจ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร
ประจำปีการศึกษา 2560วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ