กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 และวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560